Đối tượng học viên

Đối tượng học viên

Ban lãnh đạo, trưởng phó phòng doanh nghiệp;
Các nhân viên, chuyên viên phòng truyền thông, marketing, kinh doanh, bán hàng;
Sinh viên mong muốn nâng cao kiến thức về truyền thông, giao lưu và tìm kiếm cơ hội việc làm từ các doanh nghiệp